Monitoring a výsledky

© Veverka, CEPTA

Hlavnými zdrojmi znečistenia ovzdušia sú spaľovacie procesy, priemysel, doprava, poľnohospodárstvo a čiastočne aj cezhraničný prenos. Celé územie Slovenska bolo rozdelené do zón a aglomerácií. V každej zóne a aglomerácii boli definované režimy monitoringu. Výsledky monitoringu mestských oblastí ukázali, že znečistenie ovzdušia pevnými časticami (PM10) je aktuálne hlavným problémom spôsobujúcim poškodenie zdravia obyvateľov mnohých miest a priľahlých oblastí. Na severozápadnom Slovensku k znečisteniu ovzdušia významne prispieva aj cezhraničný prenos emisií (vrátane PM) zo zahraničia, najmä z Českej republiky a Poľska. Limitné hodnoty oxidu siričitého (SO2) a oxidu uhoľnatého (CO) neboli za posledné roky prekročené na žiadnej z monitorovacích staníc. Na Slovensku máme spolu 38 monitorovacích staníc Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia (NMSKO), z ktorej 4 monitorovacie stanice vyhodnocujú regionálne znečistenie a patria do Európskej monitorovacej siete (EMEP). Výsledky ukazujú, že v r. 2009 neboli prekročené limity oxidu siričitého, síranov, oxidu dusičitého  a nitrátov na žiadnej z monitorovacích staníc. Za meranie a spravodajstvo kvality ovzdušia v SR je zodpovedný Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) http://www.shmu.sk/en/?page=1&id=oko_imishttp://www.shmu.sk/en/?page=1&id=oko_imis