Právny stav

© Sabine Eva Raedisch / pixelio.de

Za účelom ochrany ľudského zdravia a životného prostredia vypracovala Rada Európskej únie v apríli 1999 smernicu, ktorá obsahuje základné štandardy kvality ovzdušia. Táto rámcová smernica kvality ovzdušia bola transponovaná do slovenskej legislatívy najmä zákonom 137/2010 Z.z. o ovzduší a vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší. Pre zabezpečenie kvality ovzdušia smernica stanovuje limitné hodnoty koncentrácií znečisťujúcich látok v ovzduší. Limitná hodnota pre pevné, prachové častice (PM10) bola nastavená na 50 µg/m3. Táto hodnota môže byť prekročená maximálne 35 dní v roku. Priemerná ročná hodnota koncentrácie oxidu dusičitého (NO2) bola nastavená na 40 µg/m3. Smernica zaväzuje kompetentné orgány vypracovať akčné plány pre kontrolu znečisťujúcich látok. Slovenskej verejnosti však nebolo umožnené jednoduchým a priamym spôsobom participovať na tvorbe týchto Programov na zlepšenie kvality ovzdušia pre jednotlivé oblasti riadenia kvality ovzdušia. Ak sú limitné hodnoty znečistenia ovzdušia v určitej oblasti prekročené kvôli nedostatočným regulačným opatreniam, zodpovedný je príslušný okresný úrad v sídle kraja, ktorý tento program vypracúva. Mestá, kde sú pravidelne prekračované limitné hodnoty, môžu byť úradne požiadané, aby prijali okamžité opatrenia na splnenie limitov EÚ. Ak mesto alebo samospráva nevykoná žiadne opatrenia na zlepšenie situácie v primeranej lehote, dotknutí jednotlivci môžu žalovať príslušný okresný úrad v sídle kraja zodpovedný za vypracovanie Programu na zlepšenie kvality ovzdušia pre danú lokalitu. Ktokoľvek, kto žije či pracuje väčšinu svojho času v znečistenom životnom prostredí, môže právne konať. Dňa 11. februára 2013 Slovenská vláda prijala Stratégiu pre redukciu PM10, ktorá definuje základné nástroje a podmienky pre opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia. Ani v lete roku 2014 nebola väčšina z plánovaných opatrení implementovaná.