Monitoring a výsledky

© Thomas Max Mueller / pixelio.de

Spolková agentúra pre životné prostredie a jednotlivé spolkové štáty pravidelne robia merania. Táto agentúra prevádzkuje stanice zaoberajúce sa kvalitou ovzdušia, ktoré sú umiestnené mimo aglomerácií, priemyselných plôch a elektrární za účelom zisťovania úrovne dlhodobého a cezhraničného znečistenia ovzdušia. Naopak, spolkové štáty sú zodpovedné za vykonávanie celoregionálnych meraní. Meracie stanice v mestách sú umiestnené na uliciach s vysokou a nízkou dopravnou záťažou, ale aj vo vidieckych oblastiach. Z databázy Spolkovej agentúry pre životné prostredie môžeme získať aktuálne hodnoty meraní a údaje o prekročeniach z minulých rokov, týkajúce sa limitných hodnôt pre tuhé častice a oxid dusičitý, ako aj pre iné látky znečisťujúce ovzdušie.

Ministerstvá životného prostredia jednotlivých spolkových štátov, ktoré majú na starosti monitoring koncentrácie znečistenia ovzdušia, takisto poskytujú údaje a dodatkové informácie o vývoji kvality ovzdušia.