Súdne žaloby a rozhodnutia

V roku 2008 Európsky súdny dvor potvrdil legislatívnym rozhodnutím s váhou precedensu vynútiteľné “právo na čisté ovzdušie” pre všetkých občanov EÚ. Práca organizácie DUH a veľa úspešných súdnych sporov ešte viac zmenili právnu situáciu. Rozhodnutia správneho súdu vo Wiesbaden (10. októbra 2011) a v Mníchove (9. októbra 2012) takisto pridelili organizáciám právo konať.

 

Darmstadt

Nemecká organizácia DUH podala žalobu na spolkovú krajinu Hesensko za prekročenie limitných hodnôt z Nariadenia o normách kvality ovzdušia a emisných stropoch (39. BImSchV). Správny súd vo Wiesbaden zaviazal 16. augusta 2012 spolkovú krajinu Hesensko k prepracovaniu akčného plánu čistého ovzdušia a zavedeniu opatrení za účelom splnenia limitných hodnôt. Toto rozhodnutie bude preskúmané.

 

rozsudok zo 16. augusta 2012

Mainz

30. novembra 2011 podala organizácia DUH žalobu na spolkovú krajinu Porýnie-Falcko za prekročenie limitných hodnôt  z Nariadenia o normách kvality ovzdušia a emisných stropoch (39. BImSchV). Súdny spor bol pozastavený, pretože mesto sa rozhodlo vytvoriť nízkoemisnú zónu.

 

Mníchov

V rokoch 2005-2007 podporila organizácia DUH priamo dotknutého obyvateľa v jeho spore za okamžité zavedenie účinných opatrení pre splnenie limitných hodnôt v Mníchove. Žaloba prešla cez všetky inštancie až na Európsky súdny dvor, ktorý vo svojom rozhodnutí z 25. júla 2008 potvrdil, že dotknutí obyvatelia majú právo požadovať akčný plán v prípade, že limitné hodnoty sú  prekročené. Mesto Mníchov muselo vypracovať plán kvality ovzdušia, ktorý obsahoval opatrenia, aby boli limitné hodnoty čo najskôr splnené.

 

rozsudok ESD z 25. júla 2008

29. februára 2012 organizácia DUH po druhýkrát podala žalobu na Bavorsko kvôli pretrvávajúcemu prekračovaniu limitných hodnôt NO2 a PM10 v Mníchove. Mesto zaviedlo nízkoemisnú zónu v roku 2008, avšak táto zóna je príliš malá a obsahuje príliš veľa výnimiek. Bavorský správny súd dňa 9. októbra 2012 rozhodol, že spolková krajina Bavorsko musí zmeniť plán kvality ovzdušia, aby opatrenia viedli k splneniu limitných hodnôt. Bavorsko podalo odvolanie.

 

rozsudok z 9. októbra 2012

Reutlingen

27. januára 2012 podala organizácia DUH žalobu na spolkovú krajinu Bádensko-Württembersko za prekročenie limitných hodnôt  Nariadenia o normách kvality ovzdušia a emisných stropoch (39. BImSchV) v Reutlingene. Zatiaľ nebol stanovený žiadny dátum pojednávania.

Stuttgart

V roku 2010 organizácia DUH vyhrala žalobu v Štuttgarte. Zámerom bolo, aby nemecký dopravca  (Deutsche Bahn AG, DB), ktorý je zodpovedný za výstavbu novej stanice, bol povinný žiadať stavebné stroje s filtrom pevných častíc.

Wiesbaden

V júli 2011 organizácia DUH a dotknutý obyvateľ podali žalobu na spolkovú krajinu Hesensko za prekročenie limitných hodnôt z 39. Nariadenia o normách kvality ovzdušia a emisných stropoch (39. BlmSchV). Súd zaviazal spolkovú krajinu k zavedeniu akčného plánu kvality ovzdušia, ktorý zahŕňa nutné krátkodobé účinné opatrenia, aby boli splnené emisné limity.

rozsudok z 10. októbra 2011