Právna situácia

© Gisela Peter / pixelio.de

V apríli 1999 vytvorila Rada Európskej únie smernicu o normách kvality ovzdušia za účelom ochrany ľudského zdravia a životného prostredia. Nariadením o normách kvality ovzdušia a emisných stropoch (39. Bundes-Imissionsschutzgesetz Verordnung über Luftqualitätsstandards und Emissionshöchstmengen – 39. BImSchV) implementovala spolková vláda túto smernicu EÚ do národnej legislatívy. Smernica určuje limitné hodnoty koncentrácií znečisťujúcich látok za účelom zachovania kvality ovzdušia. Preto bola limitná hodnota pre pevné častice stanovená na 50 µg/m3 vzduchu. Táto hodnota môže byť presiahnutá maximálne len v 35 dňoch za rok. Priemerná ročná hodnota oxidu dusičitého bola stanovená na 40 µg/m³. Smernica EÚ zaväzuje mestá a samosprávy, aby vypracovali akčné plány pre kontrolu znečistenia ovzdušia. Tieto plány zatiaľ vytvárajú základ pre implementáciu 48 nízkoemisných zón s obmedzeným prístupom pre vozidlá s vysokými emisiami.

Ak nie sú limitné hodnoty splnené kvôli nedostatku predpisov alebo opatrení, môžu občania podľa zákona požadovať zavedenie takýchto opatrení. V prvom kroku môžu občania požiadať formou žiadostí mestá, v ktorých sú pravidelne prekračované imity, aby okamžite začali konať za účelom splnenia limitných hodnôt EÚ. V takýchto prípadoch majú mestá štyri týždne na to, aby vyhoveli takejto žiadosti a vypracovali alebo ďalej pokračovali v pláne čistého ovzdušia. Ak v tomto časovom intervale mesto alebo samospráva neurobí nič, čo by zlepšilo situáciu v prijateľnom termíne, môžu dotknuté osoby podať žalobu na orgán, ktorý má na starosti vypracovanie takéhoto plánu. Každý, kto žije alebo pracuje väčšinu svojho času v znečistenom prostredí, môže podať žalobu. To znamená, že nielen obyvatelia, ale napríklad aj lekári vykonávajúci lekársku prax pri rušných cestách alebo učitelia v škôlkach alebo rodičia týchto detí v prípade, že je škôlka situovaná v oblasti, ktorá je silno znečistená pevnými časticami. Environmentálne organizácie môžu tiež samé podať žalobu v súlade s environmentálnym právom EÚ.