© Carlo Schrodt / pixelio.de

Konania pri porušení limitov

Ak ani po uplynutí lehoty nie sú limitné hodnoty splnené, môže Európska komisia začať konanie. V prvom kroku žaloba pred Európskym súdom preukáže, či boli prekročené limitné hodnoty. V druhom kroku môže Komisia žiadať peňažný trest. V nasledujúcej tabuľke je zoznam krajín, ktoré dostali od Európskej komisie napomenutie alebo už Komisia začala konania.

Current statistics on infringements