Európa dýcha

© DUH

Smernica o kyalite ovzdušia Európskej únie

Všetky členské štáty Európskej únie majú rovnaké zákony na hodnotenie a manažment kvality ovzdušia, založené na Rámcovej smernici o kvalite ovzdušia. S pomocou tejto smernice má Európska komisia za cieľ dosiahnuť trvaloudržateľnú kvalitu ovzdušia v celej Európe, ktorá nebude ohrozovať ani ľudí, ani životné prostredie. Smernica stanovuje limitné hodnoty pre znečistenie ovzdušia a vysvetľuje, ktoré opatrenia musia byť prijaté v prípade, keď sú tieto limity prekročené. Členské štáty majú povinnosť implementovať smernice EÚ do národnej legislatívy.

Rámcová smernica o kvalite ovzdušia (2008/50/EG)

© Schmuttel / pixelio.de